top of page
Image by Almas Salakhov

Disclaimer.

Disclaimer voor www.beeminds.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.beeminds.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beeminds. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beeminds is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beeminds.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Beeminds geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verschaft. Beeminds streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Beeminds is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites van externe partijen waarnaar op deze website mogelijk wordt verwezen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze webstie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Beeminds heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Beeminds aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Beeminds zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Beeminds daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

bottom of page